Menu

Zhromaždenie 05.05.2018

Výbor Pozemkového spoločenstva Strečno   oznamuje  všetkým členom spoločenstva  sa koná „Zhromaždenie“ dňa  05.05.2018 „ SOBOTA“ v KD Strečno o 14,00 hodine s prezentáciou od 13,00 hodiny. Tešíme sa hojnú účasť , ak sa nemôžete zúčastniť  môžete niekoho splnomocniť . Pozvánka a splnomocnenie budeme posielať. Zhromaždenie  sa bude riadiť  týmto programom . Pred otvorením zhromaždenia vystúpi  zástupca DOLVAP na  tému LOM -KOSOVA

Program:
1.)   Otvorenie Zhromaždenia, schválenie programu
2.)  Voľba návrhovej komisie
3.)   Správa OLH -zhodnotenie  a ďalšia činnosť na rok 2018
4.)    Správa dozornej rady  za rok 2017
5.)    Správa o činnosti spoločenstvá za rok 2017
6.)    Správa o hospodárskom výsledku za rok 2017
7.)    Rôzne- došla pošta, oznamy,
8.)   Diskusia
9.)   Uznesenie
10.)   Záver