Menu

Zhromaždenie 2.5.2015

Výbor Pozemkového spoločenstva Strečno pozýva členov spoločenstva na “Zhromaždenie“, ktoré sa uskutoční dňa 2.05.2015 „SOBOTA“ v kultúrnom dome v Strečne o 14 00 hodine s prezentáciou o 13 00 hodine.

PROGRAM :

1) Otvorenie Zhromaždenia, schválenie programu
2) Voľba návrhovej a volebnej komisie
3) Doplnenie výboru členom
4) Správa o činnosti za rok 2014
5) Správa o hospodárskom výsledku za rok 2014
6) Správa dozornej rady
7) Rôzne – došla pošta
8) Uznesenie z Zhromaždenia
9) Záver