Menu

Zhromaždenie 21.5.2016

Výbor Pozemkového spoločenstvá Strečno pozýva členov spoločenstva na „Zhromaždenie“ , ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2016 „SOBOTA“ v KD Strečno o 1400 hodine   s prezentáciou od 1300 hodine

Program:   

 1. Otvorenie Zhromaždenia, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti za rok 2015
 4. Správa o hospodárskom výsledku za rok 2015
 5. Správa dozornej rady
 6. Rôzne- došla pošta, oznámi ,
 7. Diskusia
 8. Uznesenie
 9. Záver

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Zhromaždenia môžete splnomocniť svojho zástupcu, aj v prípade vzdialeného bývania a pod.

Oprava zloženie výboru

 • predseda ostáva     Marian Jurík
 • podpredseda- hospodár ostáva   Ing. Peter Sokolovský
 • pokladník ostáva Žofia Tavačová
 • člen výboru ostáva Stanislav Štadáni
 • člen výboru   ruší sa Marián Trnovec a nahradí sa Kamil Beháň

Dozorná rada bez zmeny