Menu

Zhromaždenie 29.04.2017

Výbor Pozemkového spoločenstva Strečno pozýva členov spoločenstva na „Zhromaždenie“ , ktoré sa uskutoční dňa 29.04.2017 „SOBOTA“ v KD Strečno o 1400 hodine s prezentáciou od 1300 hodiny Program:

1.) Otvorenie Zhromaždenia, schválenie programu
2.) Voľba návrhovej komisie
3.) Správa OLH zhodnotenie za rok 2016 a ďalšia činnosť na rok 2017
4.) Správa o činnosti za rok 2016
5.) Správa o hospodárskom výsledku za rok 2016
6.) Správa dozornej rady
7.) Rôzne- došlá pošta, oznamy ,
8.) Diskusia
9.) Uznesenie
10.) Záver

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Zhromaždenia môžete splnomocniť svojho zástupcu, aj v prípade vzdialeného bývania a pod.